KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Mildmania Oyun Sistemleri Anonim Şirketi (“Mildmania”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Mildmania kişisel verilerinizi, Kanun ve diğer uygulanabilir mevzuat uyarınca, işbu aydınlatma metninde yer alan şartlar kapsamında Mevzuat’ta belirtilen yükümlülüklerine uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile uygun şekilde işlemektedir. Mildmania’nın çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirme ve aydınlatma sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yapılmaktadır. İşbu aydınlatma metni, Mildmania çalışanları ve çalışan adayları haricinde, Mildmania’nın müşterileri ve iş ortakları başta olmak üzere sair üçüncü kişilere yöneliktir.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Mildmania, kişisel verilerinizi, Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Mildmania’nın (i) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile (iii) veri sorumlusu Mildmania’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlemektedir. Bunun yanında Mildmania, kişisel verilerinizi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, idari işlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, konferans ve fuar katılımı faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

B. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Mildmania ve/veya çalışanlarına e-posta veya elektronik/dijital ortamlar yoluyla iletim sağlanması ile Mildmania’nın internet sitesinde yer alan iletişim formunun iletilmesi yollarından biri veya birkaçı kullanılarak otomatik olarak elde edilmektedir. Mildmania tarafından edinilen kişisel veriler ayrıca, tarafınızca yazılı ve/veya basılı şekilde iletilebilecek belge ve/veya araçlar yoluyla fiziksel olarak elde edilmektedir.

C. Mildmania’nın Kişisel Verileri Aktardığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

Mildmania, kişisel verilerinizi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, idari işlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, konferans ve fuar katılımı faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına, Kanun’un veri aktarımına ilişkin olan 8. Maddesi ile yurtdışına aktarıma ilişkin 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yoluyla aktarabilecektir.

D. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. E. Haklarınızı Kullanma Usulü Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda başvurunuzu ve taleplerinizi içeren dilekçenizi, Mildmania’nın internet sitesinde (www.mildmania.com) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak; • Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Apt. No: 27/1 Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde bulunan Mildmania’nın merkezine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese posta ile göndermek suretiyle veya, • Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak ya da tarafımıza daha önce bildirilen ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak Mildmania’ya ait weare@mildmania.com adresine veya mildmania@hs01.kep.tr adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek Mildmania’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Kişisel verilerinizin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin olarak Mildmania’nın Veri Saklama ve İmha Politikası’na, ayrıca Mildmania’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile Çerez Politikası’na ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na Mildmania’nın internet sitesi (www.mildmania.com) üzerinden ulaşabilirsiniz.


Genel Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Data Subject Application Form

İlgili Kişi Başvuru Formu

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Çerez Politikası

2022 - Developed by CODBT.

All Rights Reserved.